Samverkan med polismuseet

Polismuseet har i samråd med oss utformat en modell för samarbete oss emellan. Denna arbetsmodell garanterar att fordons- och tekniksamligen kan vårdas, utvecklas och visas upp för allmänheten. Därigenom garanteras att polisens fordons- och teknikhistoria bevaras och finns tillgänglig så att den på ett naturligt sätt finns med i Polismuseets visningar av den historiska utvecklingen av Polisen. Vidare innebär detta att samlingen ska visas upp vid olika evenemang som veteranfordonsträffar, filminspelningar samt vid polismuseala begivenheter. Att fordonen fungerar och hålls i körbart skick är en självklarhet eftersom detta har ett stort pedagogiskt värde.

En särskild arbetsgrupp har inrättats för att stödja Polismuseet med underhåll, vård, guidningar och uppvisningar vid olika evenemang. I överenskommelse med museiledningen utses faddrar som har ansvar för respektive fordon. Gruppen träffas en gång i månaden i museets lokaler i Hamringe, Tullinge. Arbetet har bedrivits med ett stort engagemang. Till arbetsgruppen har vi också knutit några stödpersoner med särskild kompetens och erfarenhet av de olika fordonen.

Här kan du läsa mer om hur modellen för samverkan är utformad.

Syfte och uppdrag
• Samarbetet mellan MC-polisveteranerna och Polismuseet syftar till att säkerställa långsiktigt bevarande och underhåll av Polismuseets fordons- och tekniksamling.
• Arbetet utgår från den inriktning som beskrivs i den särskilda policy som finns för Polismuseets samlingar och som bestämmer att fordonssamling i så stor utsträckning som möjligt ska hållas i fungerande (rullande) skick. En underhålls- och vårdplan för fordonssamlingen utarbetas varje år.
• Uppdraget att arbeta med fordonssamlingen ges till föreningen MC-polisveteranerna och genomförs av föreningens medlemmar.

Innehåll
• Den årliga underhålls- och vårdplanen tas fram i samarbete mellan MC-polisveteranerna och museiledningenoch fastställs av chefen för Polismuseet.
• Arbetet består av kontinuerligt underhåll av fordonen samt särskilda reparationer vid behov.
• Prioritering av särskilda reparationer beslutas av Polismuseet.
• Alla åtgärder på ett fordon dokumenteras på ett fordonskort.
• Eventuell medverkan med fordon vid evenemang (så som Polismuseets dagar, veteranrallyn, filminspelningar etc.) beslutas av museichefen från fall till fall. Vid medverkan kan arvode utgå för erlagd tid.

Organisation och förutsättningar
• Samordning och planering av arbetet görs av Polismuseets museitekniker
• Arbete med fordonssamlingen sker två gånger (tisdag eller torsdag eftermiddagar) per månad, samt vid särskilda fall vid ytterligare behov.
• Polismuseet svarar för kostnader för material och utrustning som behövs för underhåll av fordonen.
• Till varje fordon utses faddrar som har särskilt ansvar för respektive fordon. På detta sätt säkerställs kunskapsuppbyggnad, kontinuitet och kompetensöverföring kring varje fordon.
• Tillträde till lokalerna där fordonssamlingen förvaras erhålls genom Polismuseets museitekniker.

Nyinsamling och gallring
• Nyinsamling av fordon sker enligt “Policy för Polismuseets samlingar”
• Eventuell gallring av fordon (skrotning alternativt försäljning) sker efter beslut av chefen för Polismuseet